Atelier Oerol

close

 “Op Oerol is in soad romte foar experimint. Us besikers binne nijsgjirrich nei it ûnbekende en stelle harren iepen foar it noch rûge en kwetsbere materiaal. Dat biedt in ideale fiedingsboaiem foar de ûntwikkeling fan talint, de nije generaasje teatermakkers.”

 It Atelier is it mienskiplike talintûntwikkelingstrajekt fan Oerol en Over het IJ Festival, wêryn’t de nije makkers de kâns krije om ûndersyk te dwaan nei harren eigen teatertaal en harren fyzje op lokaasjeteater. We nimme de besikers graach mei yn dit proses, troch de ferskate stadia fan ûndersyk, ûntwikkeling en presintaasje te dielen op de festivals.

Moeting en gearwurking

Yn it trajekt biede we fan desimber oant augustus de romte oan jonge makkers. Sy krije de romte om harren te ûntwikkeljen binnen de kunde en begelieding dy’t Het Atelier bied op artistyk, produksjoneel en saaklik mêd. De makkers ûndersykje de mooglikheden fan it wurkjen yn de folslein ferskillende lânskippen en (sosjale) konteksten fan Skylge en Amsterdam Noard. Troch moetings en workshops wurkje de selektearre talinten, dy’t yn de fase tusken ôfrûne oplieding en wurkfjild yn ferkeare, oan harren fyzje oer it wurkjen út in lokaasje wei.

Eksperimint

Dit laboratoarium fan talint wêryn’t de festivals als produsint mar ek as riejouwer en krityske taskôger optrede, is de motor fan fernijing foar it programma fan beide festivals. Foar de makkers sels binne de festivals neist in kennissintrum en in feilich eksperimintearplak, in springplanke nei it grutte publyk en potinsjele programmeurs. Atelier Oerol/Over het IJ Festival beëaget in wêzentlike bydrage te leverjen oan de pluriformiteit yn it keunstenfjild.Yn de Atelierrûte presintearje de makkers elk op in oar en troch harren keazen lokaasje een proef fan 30 minuten en dêromhinne nimme se dy mei yn de wrâld fan Het Atelier.

Mei mooglik makke troch:

Oerol, Over het IJ Festival en Fonds Atelier Oerol.