Gearwurkings

close

IN-SITU

 “Foar kontinuïteit yn ûntwikkeling en fernijing bouwe we brêgen mei partners sadat der lytse en grutse nije produksjes op lokaasje ûntstean bliuwe en nasjonale en ynternasjonale talinten harren wei nei it publyk finen bliuwe.”

 In wichtich Europeesk festivalnetwurk dêr’t Oerol yn partisipearret is IN SITU. Dit netwurk stimulearret de ûntwikkeling fan nije foarmen fan teater en keunst yn ‘e iepenbiere romte. Oerol is ien fan ‘e njoggen kearnleden, mei dêrneist in groep fan trettjin lytsere ko-organisators. It netwurk bestrykt njoggentjin lannen yn Europa. De kommende jierren sil de útwikseling fan keunstners en projekten fierder groeie.

 

Innofest

 InnoFest, it festival as libjend laboratoarium foar ynnovaasje

InnoFest is in gearwurkingsferbân fan acht festivals út Noard-Nederlân dat ûndernimmers op harren festivals de romte jout om produkten en ideeën te testen, te betinken of te realisearjen. InnoFest wurket hjirby gear mei kennisynstellings sa as mei-oprjochter TU Delft, oerheden en it bedriuwslibben.

 “We nûgje start-ups, bedriuwen, ûndernimmers, studinten en oare snoadelingen fan herte út om harren prototypes, ideeën of útdagingen mei InnoFest te dielen. Sjoch foar mear ynformaasje op InnoFest.co.”

 Krekt as yn it echt kenne de InnoFest-festivals útdagings op it mêd fan ôffal, wetter, elektrisiteit en iten. InnoFest beskôget festivals as kontrolearbere minimaatskippijen. Ek ús besikers gedrage harren yn sekere sin itselde as bûten in festival. Se ite, bewege harren oer in terrein, sliepe, dûnsje en konsumearje. Mar, der stiet in hikke om dizze tydlike minimaatskippij. Dit makket it ta in perfekte testomjouwing foar prototypes en eksperimintele techniken.

InnoFest is in inisjatyf fan de acht noardlike festivals Into the Great Wide Open, Welcome to the Village, Oerol, Eurosonic/Noorderslag, TT Assen, Noorderzon, Festival der Aa en Paradigm. InnoFest wurdt stipe troch TU Delft, de RUG, de NOM en de provinsjes Fryslân, Grins en Drinte en de stêden Emmen, Grins, Ljouwert en Assen.