Sense of Place

close

Joop Mulder dreamde fan it eilân Skylge as podium. Yn 35 jier ûntwikkele hy it Oerol Festival ta wat it no is: in ynternasjonaal fenomeen, en fan grutte betsjutting foar it eilân.

Yn it lânskip en yn de doarpen lâns de folsleine Nederlânske Waadkust realisearret Sense of Place ynnovearjende keunstwurken, romtlike konsepten en bjusterbaarlike ûntwerpen. Dat bart altyd op grûn fan de boustiennen dy’t natoer, kultuer (-histoarje) en lânskip ús biede.

Yn ‘e mande mei de lokale mienskippen en bedriuwen en mei keunstners, architekten, ûntwerpers en de eksperts fan organisaasjes en kennisynstellingen mei-inoar, wol Joop Mulder opnij de krêft fan keunst, kultuer en kreativiteit ynsette om in gebiet te ûntwikkeljen. Yn in keatling fan opmerklike en oantreklike keunst- en lânskipsprojekten lâns it hiele Waadgebiet  (fan Den Helder oant en mei de Dollard) wurdt de unike wearde fan it lânskip, de regio en it wrâlderfgoed útfergrutte en de natoer yn dit gebiet fersterke. De ferskate lokaasjes fertelle troch wikseljende yntervinsjes yn it lânskip elk in eigen ferhaal en jout it ‘plak’ ekstra oanlûkingskrêft en betsjutting: ‘a sense of place’.

Troch dizze projekten yn rûtes (Ekspedysjes) te ferbinen, ûntstiet in ekstra mearwearde. Dit lûkt mear kultuertoeristen, jout de regio in ekonomyske en maatskiplike ympuls en stimulearret de komst fan nije bewenners en bedriuwichheid.

Tagelyk hoedet Sence of Place foar plat massatoerisme dat de lânskiplike en kultuerhistoaryske kwaliteiten krekt oantaaste kin. “Wy wolle dat dit unike gebiet ek foar takomstige generaasjes fan wearde bliuwt. We ûntslute in unieke en wrydske wrâld foar de kultuer-/natoertoerist”, neffens Mulder.

Sense of Place realisearret sels projekten, mar nimt ek besteande projekten op yn har programma en marketing. Se set dizze projekten fan oaren yn in nij ljocht en fergruttet dêrmei de oanlûkingskrêft.

Laboratoariumfunksje

Oerol set har festival yn as laboratoarium foar grutte lânskipsprojekten. Dat freget om romte en kontekst. It unike dekôr fan it eilân is by útstek geskikt om experiminten yn ferskate stadia te toanen en te toetsen. De ôfrûne jierren hat Oerol dizze nije takomstline al in prominint plak jûn, sawol yn de toankeamer op it Groene Strand en de Noordsvaarder, as op oare plakken op it eilân. De ûntwikkelings fan it festival as laboratoarium binne op de foet te folgjen. 2014 wie it earste laboratoariumjier om de stappen dy’t we bûten it festival om sette, te dielen.

It resultaat fan de eksperiminten? Wannear’t de ûndersyksperioade ôfrûn is en de resultaten wêzentlik oanlieding jouwe ta de beëage ferfolchstappen, kriget de pilot in definitive realisaasje yn it Waadgebiet, foar in trochrinnende belibbing. Wadland – in koproduksje fan Oerol en SLeM op de Noordsvaarder yn 2014 – is it foarbyld by útstek. Wadland is de labferzje fan de takomstich te ûntwikkeljen Monderiaankwelder. Ek Het Klooster fan Rieks Swarte sil yn in tiidsbestek fan inkelde jierren op deselde wize as Wadland útgroeie. Partners dy’t by dizze projekten in wichtige rol spylje, fariearje fan gemeenten, oerheidstsjinsten oant lânskipsbehearders.

De wurkwize yn ferskillende lagen fan Sense of Place makket dat it binnen it festival as ynspiraasjeboarne tsjinjen bliuwt foar teatermakkers en keunstners om harren foarstelling, útfiering of ynstallaasje him ferhâlde te litten ta it plak wêrfoar’t se it meitsje, somtiden sels yn jierrenlange tarieding.