Stypje Oerol!

close

Stypje Oerol

 

Freonen fan Oerol

 

As Freon fan Oerol stipest it festival sadat we alle jierren wer in bysûnder programma gearstalle kinne. Dêr krigest fansels ek wat foar werom! Sa as ‘early bird’-tagong ta de online kaartferkeap, spesjale freone-aksjes, profitearje fan aksjes en oanbiedings, Oerol Magazine en de Freonekrante.

 

De Freoneferkeap is oer, wannear’tst dit jier noch freon wurde wolst dan kin dat op it festival. By de ynfobaalje op Skylge kinst dy ynskriuwe, do krigest dan ek fuort dyn Freonebantsje en it Oerol Magazine mei.

 

Freone-abonneminten

 

Freonskipsabonnemint foar 22 euro:

  • Do kinst 4 foarstellingskaarten bestelle yn de eksklusive Freonefoarferkeap.
  • Do krigest it Oerol Magazine thússtjoerd.
  • Genietsje fan alderhande aardige, lekkere of spannende oanbiedings fan Skylger ûndernimmers.
  • Doch mei oan ien fan de ferrassende Freone-aksjes op it festival, bygelyks in konsert, yoga of Dark Sky-kuier.
  • Untfang 2 kear it jier de Freonekrante yn dyn brievebus.
  • Do krigest de digitale Freonenijsbrief (likernôch 12 kear it jier, mei yn it neijier spesjale oanbiedings fan teatergroepen).

 

 Freonskipsabonnemint foar 44 euro:

Sa as by €22,- mar dan kinst 8 kaarten bestelle en kinst in glimp efter de skermen hawwe op it festival.

 

Freonskipsabonnemint foar 66 euro:

Sa as by €44,- mar dan kinst 12 teaterkaarten bestelle en do krigest eksklusive oanbiedings en arranzjeminten fan partners fan Oerol bûten it festival om.

Ja, ik wurd freon!

 

 

Donateurs fan Oerol

 

Meer romte foar (ynternasjonaal) eksperimint, ûndersyk en talint tanksij dy!

Oerol is yn 1981 oprjochte en yntusken útgroeid ta ien fan de grutste lokaasjeteaterfestivals yn Europa. It festival set troch syn lizzing op ôfstân, sawol makkers as besikers oan ta experimint en dryst ûndersyk. De unike kwaliteit fan Oerol is dat keunstners ûndersykje wat allinne hjir ûndersocht wurde kin en dat besikers ûnderfine wat allinne hjir ûnderfûn wurde kin.

It is ús ambysje om dizze unike kwaliteit de kommende jierren noch fierder te benutten troch (ynternasjonale) keunstners de kâns te jaan ûndersyk te dwaan foar nij lokaasjewurk, in springplanke en poadium te wêzen foar jonge makkers, it ferdjippingsprogramma foar besikers fierder út te wreidzjen en ús funksje as toankeamer en laboratoarium fan ‘Sense of Place’-projekten op it snijflak fan keunst, natoer en wittenskip steviger te ferankerjen. Oerol kin bestean mei tanksij har protte freonen, (saaklike) partners, fûnsen en bydragen fan de oerheid. Mar it sa wiermeitsjen fan boppesteande ambysjes is allinne mooglik tanksij de kultuerleafhawwers dy’t ús festival jierliks in besite bringe en harren entûsjasme foar Oerol krêft bysette troch in donaasje.

Wolst graach meidwaan? Stjoer in mail nei steun@oerol.nl.

 

De Joop Mulder Plak

Fûns foar lânskip-kultuer-talint

Stimuleringspriis foar talintfolle pionier om wurk te ûntwikkeljen, wêrmei’t hy/sy keunst en it Skylger lânskip mei elkoar ferbynt.

 Ta eare fan Joop Mulders grutte lokale, regionale, nasjonale en ynternasjonale betsjutting as pionier, organisator en ambassadeur fan lokaasjeteater en lânskipskeunst, is de Joop Mulder Plak yn it libben roppen. Dizze stimulearingspriis is ornearre foar de ûntwikkeling fan nij wurk yn it Skylger lânskip en jout mei koers oan it programma fan Skylger Oerol.

 De kymkrêft as ferbylding

It jild dat mei de Joop Mulder Plak ophelle wurdt, wurdt jierliks útrikt oan ien fan de talinten dat syn as har wurk tentoanstelt op Oerol festival. Joop kiest op Oerol sels it talint oan wa’t hy de priis útrikt. Op dizze manier bliuwt de kymkrêft, ferbylding en enerzjy fan talinten yn lânskipskeunst en lokaasjeteater ferbûn oan de eigensinnigens en ynspiraasje fan Oerols oprjochter.

 

Ja, ik earje Joop

Foar syn artistike en kreative betsjutting foar it ûntdekken, stimulearjen en begelieden fan talint.