Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op het verstrekken van advies en ondersteuning aan de bestuurder. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en -uitgangspunten.

Bij de samenstelling van de RvT wordt specifieke aandacht besteed aan het waarborgen van relevante kennisgebieden (artistiek, organisatorisch, financieel, juridisch, marketing, sponsoring, diversiteit) en het het oog houden voor verschillende belangen (bezoekers/vrienden, eiland, overheden, cultuursector, bedrijven etc.). Statutair bedraagt de maximale zittingstermijn tweemaal een periode van vier jaar. De (neven-)functies van leden en directie zijn niet onverenigbaar met de bestuurs-/directierol, noch met de belangen van de Stichting.

Het eigen functioneren van zowel de RvT als de directie wordt jaarlijks geƫvalueerd.

Een vrouw kijkt vanaf een hoge badmeesterstoel uit over het polderlandschap van Terschelling tijdens een Expeditie voorstelling op Oerol.

Dit zijn de leden van de Raad van Toezicht van Oerol:

Jerry Straub (voorzitter)
Dick Visser
Mirella Muroni
Baukje Jensma
Trix van der Vleuten
Ton Schroor

Het gaat om onbezoldigde functies. De RvT en directie passen de Governance Code Cultuur toe en onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Meer